Radni ciklus četvorotaktnog motora

Hod klipa u cilindru

Kod četvorotaktnih motora  jedan radni ciklus se odvije u toku četiri takta. Pod pojmom takt

Četvorotaktni ciklus SUS motora: 1-usisavanje gorive smeše, 2-kompresija, 3-sagorevanje gorive smeše pokreće klip, 4-izbacivanje produkata sagorevanja

podrazumeva se onaj deo radnog ciklusa koji se odvije u toku jednog hoda klipa. Hod klipa predstavlja  pomeranje klipa od jednog do drugog krajneg položaja. U  krajnim položajima brzina klipa je jednaka nuli, pa se zato krajni položaji klipa nazivaju i mrtvim tačkama. Spoljašnja mrtva tačka je onaj krajni položaj klipa, koji je najudaljeniji od ose kolenastog vratila (SMT). Krajni položaj klipa, koji je najbliži osi kolenastog vratila naziva se unutrašnja mrtva tačka (UMT).Teorijski ciklus četvototaktnog motora definisao je 1862. godine Bo d’Roše (Aphonse Beau de Rochas). On je prvi ukazao na potrebu sabijanja smeše pre procesa sagorevanja. Međutim, prvi realizator i tvorac četvorotaktnog motora je nemački iženjer Nicolaus August Otto (rođen 14.06.1832 u Holzausenu, a umro 26.01.1891 u Cologneu).

Na drugoj svetskoj izložbi u Parizu 1867. godine Nicolaus Otto i Eugen Langen (1833-1895) su prikazali motor (poznat pod nazivom atmosferski motor), koji je radio na svetleći gas i imao za 30% veći stepen iskorišćenja od do  tada poznatog Lenoirovog motora. Iako, je Otto imao veliki uspeh sa atmosferskim motorom, ipak on je smatrao da nije pronašao pouzdan i efikasan motor. Zato, je on tražio poboljšanja svog atmosferskog motora i konačno je na trećoj svetskoj izložbi u Parizu 1876 prikazao motor koji je radio na četvorotaknom principu i davao snagu od 3 KS. Poznati nemački inženjer Wilhelm Maybach (1846-1929) brzo je usavršio njegovu konstrukciju i već krajem 1976 godine bio je proizveden u znatnim količinama.

Genijalna inovacija bila  je odmah široko prihvaćena u praksi. Nastala  je konkurencija u njenom usavršanjanju, a kao posledica toga ubrzo je došlo do poboljšanja ne samo energetskih nego i brzinskih karakteristika motora. Motor je dobio široku primenu, a autor je doživeo da se proizvede motor snage od 100 KS.

Nicolaus August Otto

Prema osnovnim delovima konstrukcije, principu rada  i zakonu izmene pritiska u cilindru ovaj motor je sličan nekim konstrukcijama današnjih motora, čime se i objašnjava današnji naziv oto motora.

Motor iz 1876

Radni ciklus četvorotaknog oto motora čine taktovi:

Za vreme takta usisavanja klip se kreće od SMT do UMT. Za to vreme  je posredstvom razvodnog mehanizma otvoren usisni ventil i cilindar se puni svežom smešom (smeša goriva i vazduha).